Tööharjutuse õppekava

Prindi

Koolitaja nimetus Ilves Koolituskeskus OÜ
Õppekava nimetus TÖÖHARJUTUS
Toimumisaeg Kokkuleppel
Maht 2- 6 kuud (teenuse periood sõltub sihtgrupi vajadustest ja eripäradest). Tööharjutus toimub esmaspäevast reedeni 5 tundi päevas. Riiklike pühade ajal tööharjutust ei toimu. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval päeval nn lühendatud tööpäeval teenust ei toimu
Toimumiskoht Kokkuleppel
Toimumiskoha info www.ilveskoolituskeskus.ee
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava Kokkuleppel
Õppetöö vorm Aktiivõpe (õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis, mis aitab õppijatel õpitavat mõtestada ja seostada omandatud teadmisi tegelikkusega)
Õppekeel eesti keel
Koolitajad Nimi
Maarika Ilves, koolitaja, karjäärinõustajaAinika Suleva, koolitaja, sotsiaalnõustaja
Hinnainfo Kokkuleppel
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale Ei
Sihtrühm Eesti Töötukassas töötuna arvel olev inimene:

– kes on pikaajaliselt viibinud tööturult eemal või puudub töökogemus;

– kes vajavad grupi tuge;

– kes vajavad teadmisi oma võimete ja oskuste ning tööotsingu protsessi kohta.

Maksimaalne osalejate arv 12
Eesmärk Motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks.
Õpingute alustamise tingimused Tööharjutusel saavad osaleda töötukassas registreeritud töötud, kes on tööharjutuse vajaduse oma konsultandiga läbi arutanud.
Õpiväljundud Tööharjutuse läbimisel:

–          areneb suhtlemisjulgus, oskus planeerida aega, kohaneda päevarutiiniga, meeskonnatöö oskuse arendamine sh teistega arvestamine, koostööoskus;

–          on tõusnud enesehinnang, oskus ennetada ning lahendada konflikte, analüüsida hoiakuid ja mõtteviise. Oskus kasutada erinevaid meetodeid sobiva töö leidmisel. Tuleb toime stressi ja pingetega. Tõusnud on motivatsioon (töötamiseks, õppimiseks, enesearenguks);

–          on koostanud endale lühi- ja pikemaajalise karjääriplaani.

Teema Maht tundides
I moodul- sotsialiseerumine

Meeskonna tunde loomine ja selle suurendamine, meeskonna tähtsus, rollide  jaotus meeskonnas.

Moodul lõppeb osalejale eneserefleksiooniga. Juhendaja annab osalejale tagasiside. Koostöös juhendajaga koostatakse kava järgmiseks tegevuseks.

Õppetöö meetodid: interaktiivne ja kaasav loeng- arutelu. Paaris ja individuaalsed harjutused. Meeskonnaharjutused (filmilõigud ja grupitööd).

Kuni 100 tundi
II moodul- aktiviseerimine

Mina-pildi mõistmine (isikuomadused, oskused, võimed, väärtused, hoiakud, mõtteviisid). Eneseturundus tööturul (ettevalmistus tööturule sisenemisel, kandideerimisprotsessi harjutamine, enesekindluse tõstmine). Suurendada pädevust stressiga toimetulekul, stressi taluvuse suurendamine läbi eneseteadlikkuse. Aja planeerimise strateegiad, suurendada oskusi oma aega arukalt ja meeldivalt planeerida. Täiskasvanu õppimist mõjutavad aspektid, õppimise vajaduse analüüs, erinevad õppimisvõimalused, õppimist soodustavad tegurid.

Tööjõuvajaduse baromeetri analüüs, tulevikutrendide tutvustamine (OSKA) ja kohaliku tööturu võimaluste kaardistamine. Tööpakkumiste analüüsimine. Tööõigus (töölepingu vormid, töötaja õigused ja kohustused).

Moodul lõppeb osalejale eneserefleksiooniga. Juhendaja annab osalejale tagasiside. Koostöös juhendajaga koostatakse kava järgmiseks tegevuseks.

Õppetöö meetodid: interaktiivne ja kaasav loeng- arutelu. Paaris ja individuaalsed harjutused. Töölehtede kasutamine.

Kuni 250 tundi
III moodul- tööde, töökeskkondade ja ametitega tutvumine

Kohaliku tööturu vajaduste analüüsimine, tööandjate, töökeskkondade ja ametitega tutvumine. Vähemalt 5 tööandja külastus. Koolide tutvustus. Oskuste analüüs konkurentsivõime tõstmiseks.Mooduli lõpus on osaleja leidnud väljundi edasise tegevuse kohta (õppimine, töötamine, toetavatel tugiteenustel osalemine nt nõustamisteenused).

Kuni 75 tundi
Nõuded lõpetamiseks On osalenud teenusel vähemalt 80% ulatuses.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Eneserefleksioon ja edasine tegevuskava
Hindamismeetodid Aktiivne osavõtt teenusest. Tagasiside andmine.
Väljastatav dokument tõend
Täiendav info Ainika Suleva, teenuse koordinaator, telefon: 5220629, ainika@ilveskoolituskeskus.ee
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6
Registreerumise tähtaeg Kokkuleppel

Prindi

Scroll to Top