Arvuti algõppe õppekava

Prindi

Koolitaja nimetus Ilves Koolituskeskus OÜ
Õppekava nimetus ARVUTI ALGÕPPE KOOLITUS
Toimumisaeg Kokkuleppel
Maht 120  akadeemilist tundi ( 100 tundi auditoorset, 20  tundi iseseisvat tööd)
Toimumiskoht Kokkuleppel
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava Kokkuleppel (täpsem kuupäev lepitakse kokku esimesel õppepäeval).
Õppetöö vorm Auditoorne õpe , iseseisev töö on osaliselt  veebipõhine.
Õppekeel eesti keel
Koolitajad Merily Pavlov
Hinnainfo Kokkuleppel
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale Ei
Sihtrühm Arvuti algtaseme omandamisest huvitatud
Maksimaalne osalejate arv 12
Eesmärk Omandatakse arvuti algoskused: tekstitöötlus, tabelarvutus, e-kirja loomine ja selle kasutamine, ID kaardi kasutamine, internetist info leidmine.  Keskmes on arvutialgoskuste omandamine läbi praktiliste ülesannete.
Õpingute alustamise tingimused Soovituslik ID-kaart, PIN1 ja 2 parool (ID-kaardi kasutamise eesmärgil). NB! PIN koodid on osaleja isiklikuks kasutamiseks õppe eesmärgil.
Õpiväljundud Arvuti algõppe läbinud:

1. Oskab iseseisvalt avada tekstitöötlusprogrammi, vormistada  Wordi dokumenti, kasutada erinevaid tekstikujundamise võtteid, saab hakkama teksti kopeerimise ja teisaldamisega, koostab iseseisvalt CV,  loob  kaustu ja faile.

2. Oskab iseseisvalt avada tabeltöötlusprogrammi, oskab sisestada ja parandada andmeid, lisada ja kustutada ridu ja veerge, koostada lihtsamaid valemeid.

3. Omab e-postkasti aadressi, oskab kasutada iseseisvalt  e-postkasti (kirjade saatmine ja lugemine, manuste lisamine).

4. Oskab allkirjastada dokumenti digitaalselt ning saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatud dokumente.

5. Oskab kasutada www.eesti.ee kodulehte.

6. Oskab leida Internetist vajalikku informatsiooni, sh tööpakkumisi erinevate otsingumootorite abil.

7. Teab elementaarseid turvariske, mis on seotud arvuti kasutamisega.

Teema Maht tundides
Tekstitöötlusprogramm , sh CV koostamine 40 akadeemilist tundi
Tabeltöötlusprogramm 30 akadeemilist tundi
E-posti loomine ja selle kasutamine 8 akadeemilist tundi
Digiallkirjastamine 2 akadeemilist tundi
Erinevate veebilehtede kasutamine, sh paroolidega sisenemine 15 akadeemilist tundi
Turvariskid 5 akadeemilist tundi
Iseseisev töö (õpitud materjalide kinnistamiseks lihtsamad kodutööd iga mooduli lõpus) 20 akadeemilist tundi
Nõuded lõpetamiseks On osalenud vähemalt 80% auditoorsetes tundides
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis Iseseisvate tööde esitamine iga mooduli lõpus
Hindamismeetodid Aktiivne osavõtt koolitusest, kodutööde esitamine. Tagasiside andmine.
Väljastatav dokument tunnistus
Täiendav info Ainika Suleva, koolituse koordinaator, telefon: 522 0629
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6
Registreerumise tähtaeg

Prindi

Scroll to Top